การประชุมอบรม


กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมอบรม

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ Training Workshop on Biodiversity Data Management for Species and Protected Areas
วันที่ 21-22 มีนาคม 2554 ณ ห้องคอมพิวเตอร์อำนวยคอวนิช คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ การอบรมการจัดทำเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ฯ การประชุมหารือกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องธาราทอง 1 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมนำเสนอการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช การอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดทำกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) และเชื่อมโยงเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 24 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อแนวทาง วิธีการนำเสนอต่อการปรับปรุงและพัฒนา CHM website
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง บอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ การอบรมกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2550 ณ สถานีวิจัยวนเกษตรตราด ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรม "กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการจัดการข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคนิคการจัดทำและจัดเก็บฐานข้อมูล"