ชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสัตว์หลังที่ถูกคุกคามทั้งในระดับประเทศไทยและระดับโลก (ปี พ.ศ. 2559)

       สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 123 ชนิด (ระดับประเทศไทย) 1,194 ชนิด (ระดับโลก)
       นก 171 ชนิด (ระดับประเทศไทย) 1,260 ชนิด (ระดับโลก)
       สัตว์เลื้อยคลาน 49 ชนิด (ระดับประเทศไทย) 1,090 ชนิด (ระดับโลก)
       สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 18 ชนิด (ระดับประเทศไทย) 2,067 ชนิด (ระดับโลก)
       ปลา 208 ชนิด (ระดับประเทศไทย) 2,359 ชนิด (ระดับโลก)