มาตรา 6 มาตรการทั่วไปสำหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แต่ละภาคีจักต้อง, โดยสอดคล้องกับสถานการณ์และสมรรถนะของตน, ดำ เนินการดังต่อไปนี้

1) จัดทำ กลยุทธ, แผนการหรือโปรแกรมระดับชาติ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน, หรือปรับกลยุทธ, แผนการหรือโปรแกรมให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายดังกล่าวซึ่งจักต้องคำ นึงถึง, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแล้ว, มาตรการซึ่งกำ หนดในอนุสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับ ภาคีและ

2) ประสาน, ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเท่าที่เหมาะสม, การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เข้ากับแผน, โปรแกรมและนโยบายของหน่วยงานหรือแผนโปรแกรม, นโยบาย ร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง