มาตรา 28 การรับรองพิธีสาร


1. ภาคีจักต้องร่วมมือในการจัดทำและรับรองพิธีสารของอนุสัญญาฉบับนี้

2. พิธีสารจักต้องได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคี

3. สำนักเลขาธิการจักต้องจัดส่งเนื้อหาของพิธีสารใดๆ ที่ได้รับการเสนอขึ้นมา ให้แก่ภาคีภายในหกเดือนก่อนการประชุมนั้น