มาตรา 4 ขอบเขตดุลอาณา


ภายใต้สิทธิของรัฐอื่นๆ, และยกเว้นดังที่ได้เสนอไว้ในอนุสัญญานี้, ข้อกำ หนดของอนุสัญญานี้ มีผลให้แต่ละภาคีนำ ไปใช้ในขอบเขต ดังต่อไปนี้

1) ภายในพื้นที่ซึ่งอยู่ในดุลอาณาของชาติภาคีนั้น ในกรณีขององค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

2) ภายในพื้นที่ของดุลอาณาของชาติ หรือในพื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาตินั้น ในกรณีที่เกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรม ซึ่งดำ เนินการภายใต้ดุลอาณาหรือการควบคุมของตน ทั้งนี้โดยไม่คำ นึงถึงว่าผลจะเกิดขึ้นที่ใด