ความเป็นมาของ CHM


กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ความเป็นมาของ CHM

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Clearing-House Mechanism) คืออะไร

ตามมาตรา 18 วรรค 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กำหนดวิธีการในการจัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Clearing-House Mechanism; CHM) เพื่อส่งเสริมและเอื้ออำนวยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลไการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ระบุอยู่ในมาตรา 18 วรรค 3 ของอนุสัญญาฯ ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพื่อยกร่างอนุสัญญาฯ หมายถึง กลไกการถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจหมายถึงการถ่ายทอดข้อมูล ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

หลักการของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

หลักการและกระบวนการจัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Clearing-House Mechanism) กำหนดขึ้นโดยมติการประชุมสมัชชาภาคีที่ II/3 วรรค 4 ดังนี้

  • ให้มีการดำเนินการระยะนำร่อง (pilot phase) ระหว่างปี 1996-1997
  • ดำเนินกิจกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ
  • สร้างบทบาทกลไกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตอบสนองความต้องการที่ชัดเจนตามประสบการณ์ที่ได้รับและทรัพยากรที่มีอยู่
  • มีรูปแบบที่เป็นกลาง โปร่งใส ประหยัด มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้
  • เป็นกลไกที่กระจาย (decentralize) ข้อมูลโดยใช้สื่อต่าง ๆ
  • ใช้อุปกรณ์ กลไก และหน่วยงานเดิมที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน และให้กลไกสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนากลไก
  • เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ NGOs