วันสากลแห่ง คลช.


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day of Biological Diversity) เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้

ปี หัวข้อ
2016 ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สู่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
2015 ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2014 ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ
2013 น้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ
2012 ความหลากหลายทางชีวภาพกับทะเล
2011 ความหลากหลายทางชีวภาพกับป่าไม้
2010 ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนา และการขจัดความยากจน
2009 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
2008 ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร
2007 ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2006 ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้ง
2005 กิจกรรมการปลูกต้นไม้
2004 อาหาร น้ำ และสุขภาพ
2003 การขจัดความยากจน
2002 ป่าไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>