ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้

ป่าไม้เป็นระบบที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพ เป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีทรัพยากรชีวภาพสูงที่สุดในโลก มีถิ่นอาศัยที่หลากหลายสำหรับพรรณพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ถูกคุกคามมากขึ้น เป็นผลจากความเสื่อมโทรม การตัดแยกเป็นส่วน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 6 ปี พ.ศ.2545 ได้ให้การรับรองโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ โปรแกรมงานฯ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ

  • การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์
  • ปัจจัยทางองค์กร และเศรษฐกิจ-สังคมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
  • ภูมิปัญญา ความรู้ การศึกษา เป้าหมาย วิเคราะห์ และการติดตามตรวจสอบ

โปรแกรมงานฯ ยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับโปรแกรมงานและประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ การเกษตร การผลิตที่ยั่งยืนกับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ พื้นที่คุ้มครอง แนวทางเชิงระบบนิเวศ ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม [ ภาษาไทย ][ ภาษาอังกฤษ ]