วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2021

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดคำขวัญ (slogan) สำหรับการจัดงานในปีนี้คือ “We’re part of the solution” หรือ “ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแก้ปัญหา” โดยมีความต่อเนื่องจากคำขวัญวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพปีที่แล้ว คือ “Our Solution are in Nature” หรือ “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยวิถี
แห่งธรรมชาติ” เพื่อสื่อให้สาธารณะทราบว่า ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยธรรมชาติซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์จะช่วยให้เราสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะโลกร้อน ความมั่นคงทางอาหาร และทรัพยากรน้ำ รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพและโรคระบาดที่กำลังเป็นภัยคุกคามประชากรโลกในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ได้กำหนดแฮชแท็ก #ForNature หรือ #เราอยู่ได้ธรรมชาติอยู่รอด เพื่อใช้สื่อสารในการเผยแพร่งานด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยรูปสัญลักษณ์ (logo) ประจำวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพปี 2021 จะคล้ายคลึงกับของปี 2020 ที่ผ่านมา โดยได้มีการปรับปรุงข้อความคำขวัญและแฮชแท็กแต่ยังคงการออกแบบโดยใช้ภาพจิ๊กซอว์แทนการแก้ไขปัญหา (solution) จิ๊กซอว์แต่ละชิ้นจะเชื่อมต่อกันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแก้ไขปัญหาที่ต้องเชื่อมโยงกัน