อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
          วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
          วาระที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
          วาระที่ 3 สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม...