อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการ

คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีองค์ประกอบ ได้แก่ ดร.อำพล เสนาณรงค์ และ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร เป็นกรรมการที่ปรึกษา เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำนวยการ อพ.สธ. เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. (ดร.พรชัย จุฑามาศ) เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร รวม 196 หน่วยงาน เป็นกรรมการ และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ รับนโยบายและกรอบการดำเนินงานของส่วนราชการ/หน่วยงานในการสนองพระราชดำริหรือสนับสนุน อพ.สธ. รวมถึงให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร ไปแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของตน โดยเสนอรายชื่อผ่านเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำนวยการ อพ.สธ. เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานแต่งตั้งโดยพระราชานุญาต และให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร อำนวยการสนับสนุนให้การดำเนินงาน อพ.สธ. ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์

(ประกาศ ที่ อพ.สธ. 105/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)

          การประชุม

          คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2560

          คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 2/2560

          คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2562

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการ อพ.สธ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ 
รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2 ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนแม่บทของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ตลอดจนดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.

(ประกาศ ที่ อพ.สธ. 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

          การประชุม

          คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563