อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการ

คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีองค์ประกอบ ได้แก่ ดร.อำพล เสนาณรงค์ และ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร เป็นกรรมการที่ปรึกษา เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำนวยการ อพ.สธ. เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. (ดร.พรชัย จุฑามาศ) เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร รวม 200 หน่วยงาน เป็นกรรมการ และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ รับนโยบายและกรอบการดำเนินงานของส่วนราชการ/หน่วยงานในการสนองพระราชดำริหรือสนับสนุน อพ.สธ. รวมถึงให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร ไปแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของตน โดยเสนอรายชื่อผ่านเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำนวยการ อพ.สธ. เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานแต่งตั้งโดยพระราชานุญาต และให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร อำนวยการสนับสนุนให้การดำเนินงาน อพ.สธ. ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์

(ประกาศ ที่ อพ.สธ. 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)

          การประชุม

          คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2565

          คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2562

          คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 2/2560

          คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2560

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเพื่อให้การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(คำสั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 129/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)

          การประชุม

          คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560