อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


รายงานผลการปฏิบัติงาน

ปี 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) โดยผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์: กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน 1 โครงการ และภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 8 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ปี 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) โดยผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์: กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน 1 โครงการ และภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 7 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ปี 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) โดยผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์: กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน 2 โครงการ และภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 15 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ปี 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) โดยผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์: กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน 2 โครงการ และภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 15 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ปี 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์: กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน 2 โครงการ และภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน 17 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน