อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เรื่องเพื่อทราบ
          1. ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          เรื่องเพื่อพิจารณา
          1. การจัดทำโครงการและงบประมาณในการดำเนินงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)
          2. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม...