อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


การจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

ปี 2560 | 2562

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ หัวข้อ “สผ. ร่วมสืบสานงานพระราชดำริฯ สร้างสมดุลและยั่งยืนสู่ทรัพยากรไทย” ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ“ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดยได้จัดแสดงนิทรรศการ แบบจำลองแผนที่ประเทศไทยที่แสดงภาพประกอบเสียงบรรยาย นิยาม ความสำคัญและบริการจากระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตและการใช้ประโยชน์ รวมถึงชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และสิ่งมีชีวิตที่ได้รับพระราชทานนามในแต่ละระบบนิเวศ การแสดงภาพเสมือนสามมิติของพืชและสัตว์ในพระนาม จำนวน 28 ชนิด เช่น ทิวลิปคิงภูมิพล กล้วยไม้ควีนสิริกิติ์ ม่วงเทพรัตน์ ปูเจ้าพ่อหลวง ปูราชินี สิรินธรผีเสื้อกลางคืน และต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “ต้นรวงผึ้ง” และจัดแสดงวิดีทัศน์ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดทำเข็มกลัดสิ่งมีชีวิตในพระนามอีกด้วย