Photo Gallery 2553

19 สิงหาคม 2553 การประชุมเตรียมการสำหรับสมัชชาภาคีว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ หัวข้อ กลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช และ การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน