2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

Photo Gallery 2555

8-19 ตุลาคม 2555 Cop 11 ณ ไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย

20-24 สิงหาคม 2555 Southeast Asia Training-Workshop on ABS ณ อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

15-19 สิงหาคม 2555 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

9-11 สิงหาคม 2555 เทคนิคสำรวจและวิเคราะห์ความหลากหลายฯ ณ สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

28 มิถุนายน 2555 รายการชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น

26 มิถุนายน 2555 การประชุมระดมความคิดเห็น GSPC 2554-2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

22-23 พฤษภาคม 2555 การประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลแห่งฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้นส์

10-11 พฤษภาคม 2555 Training Workshop on Biodiversity Kasetsart University, Bangkok, Thailand

24-26 เมษายน 2555 ค่ายวัยซน ผจญ...ป่าเล็กในเมืองใหญ่ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

22-26 กุมภาพันธ์ 2555 งานเกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 3 ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางแค

10-11 กุมภาพันธ์ 2555 โครงการฝึกอบรมเยาวชน ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก

1 กุมภาพันธ์ 2555 การประชุมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2555 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์
กรุงเทพฯ

25 มกราคม 2555 การการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเผยแพร่ฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ