2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

Photo Gallery 2558

2 ตุลาคม 2558 การปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นฯ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

17 กันยายน 2558 (ร่าง) แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

8 กันยายน 2558 การดำเนินงานเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

26 สิงหาคม 2558 การประชุมหารือการจัดลำดับความสำคัญฯ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

24 สิงหาคม 2558 การประชุมระดมความคิดเห็น การสำรวจฯ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

6 สิงหาคม 2558 การเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

22 กรกฎาคม 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้ฯ ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

22 พฤษภาคม 2558 การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

24 กุมภาพันธ์ 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการจัดสรร ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ์ 2558 การประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อตัดสินใจฯ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ