2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

Photo Gallery 2554

2-3 กันยายน 2554 มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาฯ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

22-23 สิงหาคม 2554 ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

8-9 สิงหาคม 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (แผนไอจิ) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

27 กรกฏาคม 2554 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
กรุงเทพฯ

19-20 กรกฎาคม 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (แผนไอจิ) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด

26-30 มิถุนายน 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวคิดฯ ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์พลาซ่า จ.สงขลา

23-24 พฤษภาคม 2554 การประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลแห่งป่าไม้ฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

6-8 พฤษภาคม 2554 พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายฯ ณ จามจุรี สแควร์
กรุงเทพฯ

28 เมษายน 2554 การประชุมเรื่อง บทบาทของพิพิธภัณฑ์พืชฯ ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.9

21-22 มีนาคม 2554 การอบรมการจัดทำเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ฯ ณ มหาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

28 มกราคม 2554 การสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืชฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ