Photo Gallery 2558

การประชุมหารือและระดมความเห็น การปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น วันที่ 2 ต.ค. 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลลูม C ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ