Photo Gallery 2553

4 มิถุนายน 2553 งานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2553 ณ สวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา โดย เทศบาลนครเชียงราย