Photo Gallery 2553

การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 Theme : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี