2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

Photo Gallery 2559

 

            การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (The Second ASEAN Conference on Biodiversity 2016 - ACB 2016) มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโดยในพิธีเปิดการประชุมวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน คือ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียตนาม, สถาบันการศึกษา, ประชาคมวิทยาศาสตร์, สถาบันวิจัย, ภาคธุรกิจ, สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์ การประชุมนี้จัดโดยศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre on Biodiversity - ACB) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            การประชุมในวันที่สองแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ในประเด็นของ: ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายไอจิ; แนวทางเชิงระบบนิเวศ – โครงการริเริ่มระดับชาติและระดับภูมิภาค; การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และภาคธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ

             การประชุมในวันที่สาม แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มย่อย ในประเด็นของ: การเงินที่ยั่งยืนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ, การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์: การเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และนโยบายเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ, การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์, สุขภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพ, และธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ

            ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะนำเสนอให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้รับทราบพระราชกรณียกิจ ผ่านโครงการตามพระราชดำริ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ทั้งยังสอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

           นอกจากนั้น กิจกรรมส่วนหนึ่งของการประชุมฯ คือ กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3แห่ง คือ 1) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ 3) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี

15 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

15-17 กุมภาพันธ์ 2559
นิทรรศการ
 

16-17 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมกลุ่มย่อย
 

17 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีปิด
 

18 กุมภาพันธ์ 2559
การศึกษาดูงาน

18 กุมภาพันธ์ 2559
การศึกษาดูงาน

18 กุมภาพันธ์ 2559
การศึกษาดูงาน